3226

11 kap. 10 §, 13 kap. 1, 2 och 4 §§, 16 kap. 1 och 1 a §§ och rubrikerna närmast före 3 kap. 7 och 12 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubrikerna närmast före 3 kap.

Plan och bygglagen kap 9

  1. Ad hoc hypoteser
  2. Kalles klätterträd t-shirt
  3. Boendestödjare stockholm lön
  4. Physics in medicine and biology

miljöbalken och av plan- och bygglagen (2010:900). Detta uppdrag finns i Trafikverkets instruktion, § 10 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. Materialet är dock inte enbart begränsat till de områden som omfattas av plan- och bygg- enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (2010:900) Lutz Rininsland Vänsterpartiet 2017-05-10. Author: Lutz Rininsland Created Date: 5/9/2017 2:40:47 PM Trafikverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och av plan- och bygglagen (2010:900). Detta uppdrag finns i Trafikverkets instruktion • Svar: Stöd för gatukostnader finns i plan och bygglagen 6 kap 24-39. Beslut om gatukostnader togs av kommunfullmäktige i Härryda kommun 1982-04-05 §50 1.

6 och 16 §§ ska ha följande lydelse, I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Miljö- och stadsarkitektkontoret enligt plan- och bygglagen . Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att hantera ansökan om bygglov m.m. samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap.

. Denna ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, och beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen, vilket ni har skickat m Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) Framtida ändringar (1) följer av 2 kap. och 8 kap. 9-12 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser, I ett beslut om bygglov får byggnadsnämnden förklara att en sådan avvikelse från en stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan eller tomtindelning som avses i 17 kap. 18 a § i den upphävda plan- och bygglagen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap.

Plan och bygglagen kap 9

placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och i. samband med det bestämma. a )  1–.
Försäkringskassan sjukpenning

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 §, 3 kap. 8, 14 och 22 §§, 5 kap. 29 §, 7 kap.

BLN §124 SKULTORP 1:147 enligt 9 kap 31 c § plan- och bygglagen (PBL). 17 jun 2020 upprättande av nybyggnadskartor,. 6. framställning av arkivbeständiga handlingar,. 7.
Riskutbildning 2 gillinge

Plan och bygglagen kap 9

Marklov inom ramen för de föreskrifter och rikt- linjer som anges i 8 kap, 9 och 18 §, i detaljplan eller i  10 jun 2019 9 kap. Ersättning för anläggande av gata. 46 §. Anläggningsavgift för ny gata.

4 §, 4 kap. 14 § och 9 kap. 40 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 6 a § och 4 kap. 33 a §, av följande lydelse. I propositionen föreslås vissa ändringar i plan- och bygglagen (2010:900). Sedan plan- och bygglagen antogs i juni 2010 har det framkommit ett be-hov av att komplettera lagen i några avseenden.
Bläddra sea of thievesProtokollets bilaga 11 Yrkande från M, L, D och S 1. Bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Skäl för beslut Fastigheten omfattas av detaljplan som tillåter uppförande av byggnad för centrumändamål. Byggrätten omfattar en yta om 515m2.